Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

29 de may a 4 de juny

JEREMÍAS 49, 50

29 de may a 4 de juny
 • Canción 102 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová raduidy galnasác buñdxo né rony castigarbu buñ farmay» (10 mins.)

  • Jer 50:4-7. Tipnés israelitas ni góc buñdxo né góc arrepentir bireʼyibu Babilonia né bibiguetyibu xcudxyibu.

  • Jer 50:29-32. Babilonia binitlóni portín gocyibu buñ farmay né cualóyibu Jehová (it-1-S pág. 62).

  • Jer 50:38, 39. Dipa nadxin dzú nabés buñ lainy gudx Babilonia (jr-S pág. 161 párr. 15; w98-S 1/4 pág. 20 párr. 20).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Jer 49:1, 2. ¿Xigony godilné Jehová a buñ ammonitas? (it-1-S pág. 117 párr. 2).

  • Jer 49:17, 18. ¿Xí raduidy diitz texto reʼ órni náni que Edom sadxin sac xomod Sodoma né Gomorra, né xigony nadxin ñacni scú? (jr-S pág. 163 párr. 18; ip-2-S pág. 351 párr. 6).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Jer 50:1-10.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos) T-32. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos) T-32. Golexa ro ná «Gonabdiitz ndeʼ looy». Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Discurs (6 mins. o menos) w15-S 15/3 págs. 17, 18. Tema: ¿Xigony ló guiich ni rareʼ ló ndeʼga ma diti tampa ritlaa tipos né antitipos?

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 56

 • ¡Goleʼ moril ni noʼ lainy bisalólo! (15 mins.) Goloʼ video ni laa, ¡Goleʼ moril ni noʼ lainy bisalólo! De ngú buny galrranabdiitz ni sieed reʼ: ¿Ximod bislooy herman reʼ que gócbu buñ farmay né que goniʼbu mal de buñ? ¿Xí láani gocné láabu natzaʼbu mod gócbu? ¿Xí galnasác cuaʼbu?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) bh cap. 18 párrs. 8-13.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 35 né guinabno lóo Jehová