Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

22-28 de may

JEREMÍAS 44-48

22-28 de may
 • Canción 70 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Ma diti guiyopylo cós xiroʼ par looy» (10 mins.)

  • Jer 45:2, 3. Guirá cós mal ni bitzanló ló xpensary Baruc goloʼni láabu ló galrrasaʼ (jr-S págs. 104, 105 párrs. 4-6).

  • Jer 45:4, 5a. Jehová buny corregir a Baruc né bunybu láani né diitz nadaʼa (jr-S pág. 103 párr. 2).

  • Jer 45:5b. Órni binitló Jerusalén Baruc diti goity portín goyoʼbu ló galrrasaʼ por cós ni más rasac (w16.07-S pág. 8 párr. 6).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Jer 48:13. ¿Xigony moabitas godudy ló galnatoy xtol Kemós? (it-2-S pág. 172).

  • Jer 48:42. ¿Xigony ni goniʼ Jehová guisaclóo Moab rony nadipni fe xtunyno? (it-2-S pág. 411 párr. 5).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Jer 47:1-7.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos) hf. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos) hf. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos) lv pág. 199 párrs. 9, 10. Bisien buñ ni casuidylo ximod guiyopybu ni gacné láabu par guicalóbu galnagan.

MOD NON GUIBANYNO