Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Jehová dipa sialadx galnadxiʼ ni napto

Jehová dipa sialadx galnadxiʼ ni napto

BIBIʼ VIDEO NI LAA, JEHOVÁ DIPA SIALADX GALNADXIʼ NI NAPTO, DE NGÚ CUAPY GALRRANABDIITZ NI SIEED REʼ:

  • ¿Xí galnagan racaló buñgol?

  • ¿Xí cós sacróyen nap buñgol?

  • Pal looy ma naclo buñgol, ¿ximod racné looy ni ná Levítico 19:32 né Proverbios 16:31?

  • ¿Ximod rabiʼ Jehová buñgol ni ma diti labúu rony xchiimbu xomod nírcu?

  • ¿Xí ranab Jehová gonyno ná ma nacno buñgol?

  • ¿Ximod labúu gacné buñgol mbioxhlas?

  • Ma ndeʼga, ¿ximod ma gocné toib hermangol looy?