Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

1-7 de may

JEREMÍAS 32-34

1-7 de may
 • Canción 138 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jeremías bislooy que Israel nabiguet xcudx» (10 mins.)

  • Jer 32:6-9, 15. Jehová bixelbu Jeremías nasiʼ toib layoo né ndeʼ naduidy diitz que Jehová ñony que buñ israelitas nabiguet xcudx (it-1-S pág. 134 párr. 6).

  • Jer 32:10-12. Órni Jeremías gosiʼ tlaʼ layoo bunybu guirá ni rony buñ órni rasiʼ toib cós (w07-S 15/3 pág. 11 párr. 3).

  • Jer 33:7, 8. Jehová goniʼbu que sasiábu buñ ni nabiguet xcudx (jr-S pág. 152 párrs. 22, 23).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Jer 33:15. ¿Chú láabu ngú nac «soos yac» ni rareʼ lad xfamily David? (jr-S pág. 172 párr. 10).

  • Jer 33:23, 24. ¿Chú layibu nac «chop family» ni ritlaa reʼ? (w07-S 15/3 pág. 11 párr. 4).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Jer 32:1-12.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ né cueʼyibu láani ro ná, «Ximod labúu guininéno buñ». Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Góoch guirá herman guiquiin video órni guikiʼsyibu follet ni laa, Xfamilylo labúu guiguaʼ goxt.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 6

 • Ro raquiin gony herman dxiin (15 mins.) Láaca labúu guisuidylo né herman ximod labúu gacné lóono ni sieed ló Anuario (yb16-S págs. 67-71).

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) bh cap. 17 párrs. 9-12.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 2 né guinabno lóo Jehová