Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

2-8 de may

JOB 38-42

2-8 de may
 • Canción 63 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová rioladx guinabno por stipnés buñ órni raninéno láabu» (10 mins.):

  • Job 42:7, 8. Jehová goniiny que órni Job naniné láabu láaca nanabbu por Elifaz, Bildad né Zofar (w13-S 15/6 pág. 21 párr. 17; w98-S 1/5 pág. 30 párrs. 3-6).

  • Job 42:10. Jehová bisialbu Job después ni gonabbu por biinreʼ (w98-S 1/5 pág. 31 párr. 3).

  • Job 42:10-17. Job gop fe né buny guantary por ngú Jehová biduidy galnasác láabu (w94-S 15/11 pág. 20 párrs. 19, 20).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Job 38:4-7. ¿Chú layibu nac «vitzón de rosil» né xí nanno de layibu? (bh pág. 97 párr. 3).

  • Job 42:3-5. ¿Xí non gonyno par labúu guibiʼno Dios mod bibiʼ Job láabu? (w15-S 15/10 págs. 7, 8 párrs. 16, 17).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Job 41:1-26

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né bisetlaa xi puntos ni rasac sitnéni. Órni guiniʼlo ximod guiquiinno celular o tableta bisetlaa ni ná artículo «Mod guiquiinno JW Library». Góoch guirá herman que órni lox beʼo diti guialadxyibu guicaʼyibu ló xquiichyibu balac buelt bislooyibu toib video órni goniʼyibu xtiitz Dios. Gonab lóo herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 60

 • «¿Ma caquiinlo JW Library la?» (15 mins.): Ló gáay minut golexa ni ná tema reʼ né herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni laa, Gosaló biquiin «JW Library». Después buny scúca né video ni laa, Bilit né buny organizar xquiichlo né scúca buny né video ni laa, Bunytzaay xquiichlo mod nainy goʼol lo láani. Góoch herman que non gapyibu JW Library ló celular o tableta xtunyibu né guilityibu libros né guiich loni antes de xomal 16 de may, modreʼ órni guisuidyno artículo ni ná «Mod guiquiinno JW Library» ma napyibu láani.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 4 párrs. 10, 11apéndice págs. 197-199.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 54 né guinabno lóo Jehová