Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  May de 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 11-18

¿Chú labúu tzoʼ lainy yoʼ lairy xtuny Jehová?

¿Chú labúu tzoʼ lainy yoʼ lairy xtuny Jehová?

Ni buñ tzoʼ lainy yoʼ lairy xtuny Jehová raduidyni diitz gac buñ ximigbu, gap buñ confianz né guisob buñ láabu. Ló Salmo 15 rasetlaa xí rayopy Jehová de toib buñ ni gac ximigbu.

NI NÁ TZOʼ LAINY YOʼ LAIRY XTUNY JEHOVÁ NON...

  • ... gacbu buñ ni natzaay xcalrrien.

  • ... guiniʼbu ni nigolú né guireʼni dada lainy xcalnabanybu.

  • ... gapbu respet stipnés buñ ni rasob a Jehová.

  • ... gonybu ni ma goniʼbu ná guisac naganbu láani.

  • ... gacnébu buñ né diti cuésbu guidxiguet buñ láani láabu.

NI NÁ TZOʼ LAINY YOʼ LAIRY XTUNY JEHOVÁ DITI...

  • ... ragotzbu dool o raniʼbu mal de stipnés.

  • ... ronybu mal a stipnés buñ.

  • ... cuenunysi ronybu xhermanbu.

  • ... radzakbu buñ ni diti rien o ni diti rasob a Jehová.

  • ... riaxbu par gonybu mal stipnés buñ.