Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | GÉNESIS 27, 28

Jacob cuaʼbu galnasác ni non nacaʼbu

Jacob cuaʼbu galnasác ni non nacaʼbu

27:6-10, 18, 19, 27-29

Toib profecía bisetlaa que Isaac sadudybu galnasác a Jacob.

  • 27:28. Jehová bidudy a guirá xfamil Jacob toib layoo tzaay ro goyoʼ «lech né xchinbuser» (Dt 26:15).

  • 27:29. Israelitas gocyibu xfamil Jacob, layibu más nadip gocyibu que buñ edomitas, ni góc xfamil Esaú (Gé 25:23; 2Sa 8:14).

  • 27:29. Buñ edomitas bianladxyibu israelitas. Por ngú, Jehová goniʼ que sasacloyibu cós mal né bidxin midid binitló Jehová layibu (Eze 25:12-14).