Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

2-8 de marz

GÉNESIS 22, 23

2-8 de marz
 • Canción 89 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (1 min.)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Dios goloʼ prueby a Abrahán» (10 mins.)

  • Gé 22:1, 2. Dios gonabbu a Abrahán nagaitybu xiingaʼnbu ni más ronladxbu (w12-S 1/1 pág. 23 párrs. 4-6).

  • Gé 22:9-12. Jehová bicaabu a Abrahán antes de nagaitybu Isaac.

  • Gé 22:15-18. Jehová gochbu a Abrahán que sacaʼbu galnasác por ni bisobbu (w12-S 15/10 pág. 23 párr. 6).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (10 mins.)

  • Gé 22:5. ¿Xigony Abrahán gochbu xomósbu que sabiguetnébu Isaac janlo ma guigaitybu Isaac la? (w16.02-S pág. 11 párr. 13).

  • Gé 22:12. Ná Jehová nan xi gac ló dzú ni sietra, ¿ximod raslooy texto reʼ que diti guirá ór raquiimbu xcalnanbu par gonybu láani? (it-2-S pág. 703 párrs. 4, 5).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová, xí láani labúu guiquiinlo órni guiniʼlo xtiitz Dios, né xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Gé 22:1-18 (th lesiony 2).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 4

 • Pal rasobno sieeni lóono galán (15 mins.) Bibiʼ video ni laa, Reunión anual íz 2017: discurs né texto xtuny íz 2018 (tlaʼyen).

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 84.

 • Chop tzón diitz par guilox (3 mins. o menos)

 • Canción 118 né guinabno lóo Jehová