Abrahán né Isaac see dainy ni laa Moria.

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN Marz de 2020

Mod labúu guininéno buñ

Mod labúu guininéno buñ ni sony Dios ló dzú ni sietra né ni gonybu par guicaʼno galnasác.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Dios goloʼ prueby a Abrahán

¿Xigony gonab Jehová a Abrahán nagaity xiingaʼn?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Toib buñgonaʼ ni gac tzeʼel Isaac

¿Xí rasuidyno de xomós Abrahán órni coʼno guicno gonyno toib cós ni rasac?

MOD NON GUIBANYNO

¿Chú stipnés labúu guiruʼya?

¿Chú layibu labúu guiruʼno íz reʼ par tzee Memorial?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Esaú góc xiin lagol Isaac, per diti gosacni par láabu

¿Xí cós ni rasac ni sieed de Dios non guisac par lóono?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Jacob cuaʼbu galnasác ni non nacaʼbu

¿Ximod cuaʼ Jacob galnasác ni non nacaʼbu?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Jacob rony galtzeʼel

¿Ximod labúu guibany goxt toib galtzeʼel ná noʼ galnagan?

MOD NON GUIBANYNO

Xí labúu gonyno par gonyno xchiin Dios más galán: Bisuidy xtiitz Dios a buñ ni diti rabiʼ

¿Ximod labúu guisuʼno xcalnadxiʼ né xcalrronladx Jehová órni guidzelno ló territorio xtunyno buñ ni diti labúu rabiʼ?