Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | ROMANOS 15, 16

Guiyopyno Jehová par gony guantaryno né guialdó xcalnabanyno

Guiyopyno Jehová par gony guantaryno né guialdó xcalnabanyno

15:4-7

Toibtica mod ni Jehová racné lóono, láani ngú órni raquiimbu la Biblia par guisialdóbu xcalnabanyno né gacnébu lóono gony guantaryno. ¿Ximod rasialdó xcalnabanyno né racné lóono ejemplos reʼ?

  • Noé

  • José

  • David