Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

19-25 de marz

MATEO 24

19-25 de marz
 • Canción 126 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Nanísi guiguaʼno ló dzú ni ma cadubylagaʼ» (10 mins.)

  • Mt 24:12. Por ni cayac xiroʼ cós mal, buñ ma diti nap galrronladx (it-1-S pág. 125 párr. 6).

  • Mt 24:39. Tipnés buñ sioʼ más ló galrrasaʼ por cós ni caquiin né ma diti sagoʼyibu cuent cós ni más rasac (w99-S 15/11 pág. 19 párr. 5).

  • Mt 24:44. Jesús sadxin órni diti noʼ chú cabés láabu (jy-S pág. 259 párr. 4).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Mt 24:8. ¿Xí raduidy diitz ni goniʼ Jesús? (nwtsty nota ni gacné lóono guisuidyno Mt 24:8: «dolores de angustia»).

  • Mt 24:20. ¿Xigony goniʼ Jesús ndeʼ? (nwtsty nota ni gacné lóono guisuidyno Mt 24:20: «en tiempo de invierno» né «en día de sábado»).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Mt 24:1-22.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ». Bislooy ximod racapylo buñ ni guirága ór rayopy mod guicaa ló ni caniʼlo.

 • Primer buelt ni guibiguetno (3 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ». Buñ ni bidzelo primer buelt diti noʼbu rioʼ per radzelo toibtica xfamilbu.

 • Guiquiinno video ni rarop buelt ni guibiguetno (5 mins.) Goloʼ video né buny tipnés galrranabdiitz.

MOD NON GUIBANYNO