Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Marz de 2016

28 de marzo al 3 de abril

JOB 11-15

28 de marzo al 3 de abril
 • Canción 111 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Job biluladx que láabu siásbu lad gueʼet» (10 mins.):

  • Job 14:1, 2. Job ló chop tzónsi diitz golexa ximod nga rabany buñgudxlio (w15-S 1/3 pág. 3; w10-S 1/5 pág. 5 párr. 2; w08-S 1/3 pág. 3 párr. 3).

  • Job 14:13-15a. Job gondxich que Jehová dipa ñaladx láabu (w15-S 1/8 pág. 5; w14-S 1/1 pág. 7 párr. 4; w11-S 1/3 pág. 22 párrs. 2-4).

  • Job 14:15b. Jehová nigolú nadxiʼdot buñ ni rasob láabu (w15-S 1/8 pág. 7 párr. 3; w14-S 15/6 pág. 14 párr. 12; w11-S 1/3 pág. 22 párrs. 3-6).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Job 12:12. ¿Xigony labúu racné hermangolien a herman ni nac más mbioxhlas? (g99-S 22/7 pág. 11, cuadriyen).

  • Job 15:27. ¿Xí láani biduidy diitz Elifaz órni gochbu Job: «Racachbu lóbu por ni mbochbu»? (it-2-S pág. 872 párr. 9).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno: Job 14:1-22 (4 mins. o menos)

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ: fg lesiony 13 párr. 1. Góoch láabu de xi láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib (2 mins. o menos).

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ: fg lesiony 13 párr. 2. Góoch láabu de xi láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib (4 mins. o menos).

 • Rasuidyno buñ: fg lesiony 13 párrs. 3, 4 (6 mins. o menos).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 134

 • Ro raquiin gony herman dxiin (5 mins.)

 • «Xcalgoity Jesús rony que buñ ni ma goity labúu guiás» (10 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni bibiʼno ló samblia de tzón govitz ni godudy ló íz 2014 «Nír guiyopyno Gobierno xtuny Dios».

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia: bh cap. 3 párrs. 1-6 (30 mins.)

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 12 né guinabno lóo Jehová