Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | JOB 6-10

Job raniʼ xi galnagan cacalóbu

Job raniʼ xi galnagan cacalóbu

Job goyoʼ ló galsii, godudybu ló galrrioʼob né bixoʼbu, ná scú bunybu ni ná Dios. Buñdzab biyopy mod nachébu né nareʼganbu. Bidxin tzón buñ ni ralooypa góc ximig Job né que noʼyibu nabann, tzón biinreʼ gatz govitz goyonéyibu Job né diti goniʼyibu xitcal par ñacnéyibu Job né xtiitzyibu. Bilox gatz govitz reʼ gosaló gochyibu Job pór diitz ni ronynaa.

Job diti bisian buny ni ná Jehová ná cualóbu galnagan.

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Job nigolú godudybu ló galnagan dada bidxin midid bichébu mod bunybu pensary. Bunybu pensary que Dios diti nagoʼ cuent láabu pal nasobdiitzbu o yaca.

  • Ro cadudybu ló galnagan diti bunybu pensary que galrrioʼob ni noʼbu ló nacni por stipnés cós.

  • Ná Job goyoʼbu nabann, gochbu tzón buñ ni bidxin ronoʼbu que nadxiʼbu Jehová.