Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

21-27 de marz

JOB 6-10

21-27 de marz
 • Canción 68 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Job raniʼ xi galnagan cacalóbu» (10 mins.):

  • Job 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16. Toib buñ ni nigolú noʼ nabann labúu guiniʼ que diti galán ronybu pensary o que diti noʼ xi rasacbu (w13-S 15/8 pág. 19 párr. 7; w13-S 15/5 pág. 22 párr. 13).

  • Job 9:20-22. Job biché órni goniʼbu que Dios diti ragoʼbu cuent buñ ná rasobdiitz buñ láabu o yaca (w15-S 1/7 pág. 12 párr. 2).

  • Job 10:12. Ná ló galnagandaʼ, Job goniʼbu sacró de Jehová (w09-S 15/4 pág. 7 párr. 18; w09-S 15/4 pág. 10 párr. 13).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Job 6:14. ¿Ximod goniʼ Job que nigolú rasac «galnadxiʼ ni diti raché né ni diti radudy xtzú»? (w10-S 15/11 pág. 32 párr. 20).

  • Job 7:9, 10; 10:21. Pal Job biluladxbu que guiásbu lad gueʼet ló dzú ni sietra, ¿xigony goniʼbu ni caa ló versículos reʼ? (w06-S 15/3 pág. 14 párr. 11).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno: Job 9:1-21 (4 mins. o menos)

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ: wp16.2-S pág. 16. Góoch buñ ni caninélo que láaca racaʼno donaciones (2 mins. o menos).

 • Órni guibiguetno: wp16.2-S pág. 16. Goniʼ de xi láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib (4 mins. o menos).

 • Rasuidyno buñ: fg lesiony 2 párrs. 6-8 (6 mins. o menos).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 114

 • Guiquiinno xcalrrienno órni gacnéno xhermanno (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni bibiʼ ancianos ló Escuela del Ministerio del Reino. Gonabdiitz herman par guiniʼ ximod ancianos rasianyibu toib mod galán ni guisuʼno órni gony animarno buñ ni noʼ nabann ni goity xfamily.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia: bh cap. 2 párrs. 17-20 (30 mins.)

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 37 né guinabno lóo Jehová