Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Cutzayno xi galnakit gonyno

Cutzayno xi galnakit gonyno

¿Xigony non cutzayno xí galnakit gonyno? Portín órni rabúno toib película, toib canción toib página ló Internet, toib libro o toib videojuego, cabúno xi cós tzoʼ ló xpensaryno. Ni ronyno o ni rabiʼno ratzaʼni mod nacno né mod ronyno. Nabanni per ló naareʼ casi guirá galnakit nacni cós ni Jehová diti rioladx (Sl 11:5; Gál 5:19-21). Por ngú, la Biblia raiby lóono que guirá ór gonyno pensary ló cós ni ronyxiroʼ a Jehová (Flp 4:8).

ÓRNI MA BIBIʼLO VIDEO NI LAA, ¿XÍ CLAS GALNAKIT LABÚU GONI?, CUAPY GALRRANABDIITZ NI SIEED REʼ:

  • ¿Ximod tipnés galnakit ni noʼ ló naareʼ nacni xomod galrradíil ni goyoʼ lainy gudx Roma?

  • ¿Ximod herman labúu gacnéyibu mbioxhlas cutzay galnakit ni gony?

  • ¿Ximod racné Romanos 12:9 cutzayno xí galnakit gonyno?

  • ¿Xí galnakit ni rioladx Jehová rac lagary ro rabéslo?