Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | LUCAS 4, 5

Guisuʼno Jesús, diti tzaguiabno ló cós mal

Guisuʼno Jesús, diti tzaguiabno ló cós mal

Buñdzab rayopy mod cuestzoo lóono cueʼ Jehová né rayopybu mod que xcalnabanyno guiniiny gony cós mal. Par ganbu ximod guicantaʼbu lóono rabiʼbu xi rasacno, xi caquiinno né ximod nac ronoʼno.

¿Xí láani gocné Jesús par diti ñabbu ló guionca cós mal reʼ? (Heb 4:12; 1Jn 2:15, 16). ¿Ximod labúu guisuʼya láabu?

  • 4:1-4

    «Ni raniiny beʼel laidy buñ gony»

  • 4:5-8

    «Ni raniiny bisaló buñ gony»

  • 4:9-12

    «Xiroʼ galxiatz»