Toib galtzeʼel de Sudáfrica casuidyibu xiinyibu.

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN Juny de 2018

Mod labúu guininéno buñ

Mod labúu gaibyno buñ xigony Dios ló dzú ni sietra né xí gac órni ma bidubylagaʼ gudxliogoxreʼ.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Profecías ni góc cumplir ló Jesús

Bibiʼ ni gosaclóo Jesús né bitzak láani né tigaaga profecía.

MOD NON GUIBANYNO

Guicaano cuidad guicanalno raxt ñeʼ Cristo

Guiráno non guicanalno mod ni bisian Jesús, máspa órni racalóno prueby o órni noʼ ni racanal né ronynaa lóono.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Gacno buñdxo xomod María

Jehová bunycuent toib dxiin ni rasac né dxiin rodann a María portín bibiʼbu que María góc toib gonaʼ tzaay.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Mbioxhlas, ¿cayonylo xtem por guidzaklo Jehová la?

Jesús bisiambu toib galán ejemplo portín guirá ór bunybu ni rioladx Jehová né gopbu respet bixiosbu né xinaʼbu.

MOD NON GUIBANYNO

Colgony rutirigaʼlni lóoto par dipa guisian xiinto Jehová

Buñ ni ma noʼ xiin láaca labúu guisanésyibu xiinyibu galán pal ronyibu rutirigaʼlni layibu guisuidyibu xiinyibu por mod raniʼyibu né mod ronyibu.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Guisuʼno Jesús, diti tzaguiabno ló cós mal

¿Xí láani gocné Jesús par diti ñabbu ló guionca cós mal reʼ?

MOD NON GUIBANYNO

Gop cuidad órni guiquiinlo redes sociales

Xomod xidal cós, redes sociales labúu gacnéni buñ o coʼni buñ ló desgrasy. Per né xcalrracné xilitz la Biblia labúu guiduidyno cuent xi riesga noʼ né xigonyno par diti tzaguiabno loni.