Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

5-11 de juny

JEREMÍAS 51, 52

5-11 de juny
 • Canción 37 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Guiráxadit ni raniʼ Jehová rac cumplirni» (10 mins.)

  • Jer 51:11, 28. Jehová goniʼ chú láabu ñony gan gudx Babilonia (it-2-S pág. 356 párrs. 2, 3).

  • Jer 51:30. Jehová goniʼ que Babilonia ñab nisló xi enemig né Babilonia diti ñony xitcal (it-2-S pág. 450 párr. 3).

  • Jer 51:37, 62. Jehová goniʼ que Babilonia nanitlóni né ñanni scásiʼ (it-1-S pág. 273 párr. 1).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Jer 51:25. ¿Xigony ná la Biblia que Babilonia nacni xomod toib «dainy ni ranitló»? (it-2-S pág. 423 párr. 2).

  • Jer 51:42. ¿Xigony ná la Biblia que «nisdaʼ ma biotzni Babilonia»? (it-2-S pág. 304 párr. 4).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Jer 51:1-11.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ né cueʼyibu láani ro ná, «Ximod labúu guininéno buñ». Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Góoch guirá herman tzoʼyibu ló jw.org né cú guislooyibu buñ libros, follet né videos ni raniʼ de family.

MOD NON GUIBANYNO