Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | LAMENTACIONES 1-5

Pal rabésno né paseinys ngú sacné lóono gony guantaryno

Pal rabésno né paseinys ngú sacné lóono gony guantaryno

¿Xí láani gocné Jeremías nabésbu né paseinys ná nigolú godudybu ló galrrioʼob?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Láabu gopbu confianz que Jehová dipa rialadx buñ ni rac arrepentir né que Jehová salaa layibu.

  • Jeremías cuá «yac yoog xañanybu dzú nacsabu mbioxhlas». Pal radudyno ló galnagan dzú nacsano mbioxhlas né diti rareʼganno, rasuidyni lóono guicalóno stipnés galnagan ló dzú ni sietra.

¿Xí labúu goni nigoreʼ par labúu guicalóya prueby ló dzú ni sietra?

 

¿Ximod raslooya que rabés né paseinys?