Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

12-18 de juny

LAMENTACIONES 1-5

12-18 de juny
 • Canción 128 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Pal rabésno né paseinys ngú sacné lóono gony guantaryno» (10 mins.)

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló Lamentaciones].

  • Lam 3:20, 21, 24. Jeremías golés né paseinys né gopbu confianz lóo Jehová (w12-S 1/6 pág. 14 párrs. 3, 4; w11-S 15/9 pág. 8 párr. 8).

  • Lam 3:26, 27. Pal fe xtunyno rioʼni ló prueby né rony guantaryno ngú sacné lóono par guicalóno stipnés galnagan ló dzú ni sietra (w07-S 1/6 pág. 11 párrs. 3, 4).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Lam 2:17. ¿Xí goniʼ Jehová gac né Jerusalén? (w07-S 1/6 pág. 9 párr. 4).

  • Lam 5:7. ¿Ranab Jehová quiixno xcalkié xfamilno la? (w07-S 1/6 pág. 10 párr. 5).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Lam 2:20–3:12.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos) hf. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos) hf. Biruʼ láabu tzeebu reunión.

 • Discurs (6 mins. o menos) w11-S 15/9 págs. 9, 10 párrs. 11-13. Tema: Jehová nac herencia xtunyno.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 126

 • Ro raquiin gony herman dxiin (8 mins.) Láaca labúu guisuidylo né herman «Guiich ni raxel Tidxó buñ ni nap xiroʼ Galnann ni Rasanir» (ybgb17).

 • Dxiin ni cayony xcudx Dios (7 mins.) Goloʼ video ni non tudy beʼo juny de 2017 ni laa, Dxiin ni cayony xcudx Dios.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) bh cap. 18 párrs. 23-25.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 59 né guinabno lóo Jehová