Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

27 de juny a 3 de july

SALMOS 52-59

27 de juny a 3 de july
 • Canción 38 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Bisal xquiixlo laidy Jehová» (10 mins.):

  • Sl 55:2, 4, 5, 16-18. David godudy ló xiroʼ galnagan laʼga bibany (w06-S 1/6 pág. 11 párr. 3; w96-S 1/4 pág. 27 párr. 2).

  • Sl 55:12-14. Xiingaʼn David né láaca ximigdxinbu bisian láabu (w96-S 1/4 pág. 30 párr. 1).

  • Sl 55:22. David gondxich que Jehová dipa nasian láabu (w06-S 1/6 pág. 11 párr. 4; w99-S 15/3 págs. 22, 23).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 56:8. ¿Xí láani biduidy diitz David órni gochbu Dios «goloʼ nís ni rareʼ bisalóya lainy odre xtunylo»? (w09-S 1/6 pág. 29 párr. 1; w08-S 1/10 pág. 26 párr. 3).

  • Sl 59:1, 2. ¿Xí rasuidyno mod buny David órni goninébu Dios? (w08-S 15/3 pág. 14 párr. 13).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 52:1–53:6

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Bislooy láabu toibtica tratad ni napno. Goyee ronoʼ última página ro sieed código o ro sieed jw.org.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): Bislooy ximod ronylo órni rabiguetlo riguenlo buñ ni ma bisianélo toib tratad.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 3 párrs. 2, 3. Órni guiloxlo, góoch buñ ni casuidylo pu lagary labúu guidzelbu video ni laa, ¿Xigony labúu gapno confianz que ni raniʼ la Biblia nigolúni?, né colguibiʼ tlayenni.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 56

 • Ro raquiin gony herman dxiin (7 mins.)

 • «Jehová Dios racné lóono» (8 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Buny que xidal herman guiniʼ ximod ma gocné Jehová layibu ló bisaʼ clas galnagan ni ná galrranabdiitz reʼ, modreʼ xidal herman ni dxee ló reunión sacaʼ galrracné (Ro 1:12). Góoch herman que raquiin guisuidyibu guiquiinyibu follet ni laa, Ni gacné a testigos xtuny Jehová guisuidyibu la Biblia, par labúu guidzelyibu galrracné ló la Biblia órni guicalóyibu galnagan.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 6 apéndice pág. 208-212

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 37 né guinabno lóo Jehová