Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Juny de 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 38-44

Jehová dipa rasiambu buñguitz

Jehová dipa rasiambu buñguitz

Buñ ni rasob ni ná Jehová nandxichyibu que Jehová sacné layibu órni noʼyibu ló galnagan

41:1-4

  • David bixoʼsii.

  • David binladxbu buñ ni caquiin galrracné.

  • David diti golés que Jehová ñony toib galrradziguiaʼ par nasial láabu, per gonabbu lóo Jehová naduidy galnaní, ñacné né nasialdó láabu.

  • Jehová bibiʼbu David xomod toib buñ ni rony xinésni.