Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS JUNY 2016

13-19 de juny

SALMOS 38-44

13-19 de juny
 • Canción 4 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová dipa rasiambu buñguitz» (10 mins.):

  • Sl 41:1, 2. Buñ rioʼ nakit órni racnéyibu buñ ni noʼ ló falt (w15-S 15/12 pág. 24 párr. 7; w91-S 1/10 pág. 14 párr. 6).

  • Sl 41:3. Jehová dipa rasiambu buñguitz ni rony ni nábu (w08-S 15/9 pág. 5 párrs. 12, 13).

  • Sl 41:12. Pal buñguitz noʼ ni cabésyibu ló dzú ni sietra, ngú sacné layibu (w15-S 15/12 pág. 27 párrs. 18, 19; w08-S 15/12 pág. 6 párr. 15).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 39:1, 2. ¿Xigony raquiin guicaano cuidad diitz ni ranino? (w09-S 15/5 pág. 4 párr. 5; w06-S 15/5 pág. 20 párr. 12).

  • Sl 41:9. ¿Ximod biquiin Jesús xtiitz David? (w11-S 15/8 pág. 13 párr. 5; w08-S 15/9 pág. 5 párr. 11).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 42:6–43:5

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Página 1 xtuny g16.3-S

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): Página 1 xtuny g16.3-S

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 2 párrs. 4, 5. Órni guiloxlo, góoch buñ ni casuidylo pu lagary labúu guidzelbu video ni laa, ¿Noʼ laa Dios la? né colguibiʼ tlayenni.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 128

 • ¡Mantén la vista en el premio! (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni sieed ló jw.org ro ná, Hazte amigo de Jehová: ¡Mantén la vista en el premio! (canción 24). (Goyee ro ná ENSEÑANZAS BÍBLICAS > NIÑOS). Después gonab mbioxien guiaʼpy ló plataforma par guicapyibu galrranabdiitz reʼ: ¿Xí cós ma diti sioʼ ló Gudxlio copy? ¿Xí láani más rioladxlo gac? Pal ronylo pensary ló galnasác ni guicaʼlo ló Gudxlio móz ¿ximod sacnéni looy gony guantarylo? (2Co 4:18).

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 5 párrs. 21, 22apéndice pág. 206-208

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 8 né guinabno lóo Jehová