Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS JUNY 2016

Ximod labúu guininéno buñ

Ximod labúu guininéno buñ

¡DESPERTAD!

Libros né guiich: Revista ¡Despertad! reʼ nap toib tema sacróyen. [Biduidy toibni láabu].

Galrranabdiitz: ¿Nanlo que testigos xtuny Jehová rony traducirdo libros né guiich ló gatzgayoʼ cincuent diitz la?

Texto: Rev 14:6

¡DESPERTAD!

Galrranabdiitz: Xpensarylo, ¿noʼ pu racné litz reʼ a toib galtzeʼel órni cabexayibu toib galnagan ni noʼyibu ló la?

Texto: Snt 1:19

Libros né guiich: [Goleʼ loguiaʼ artículo ni rasaló ló página 10]. Artículo reʼ láaca sitné stipnés litz ni sieed ló la Biblia ni láaca raniʼ de láani.

TRATAD

Galrranabdiitz: Bibiʼ ganlo xí ná galrranabdiitz reʼ. [Bíil guirá galrranabdiitz ni sitnéni ló página toib]. ¿Looy xí láani nacapylo?

Texto: [Ni sieed ló página 2 de tratad cú].

Libros né guiich: Guiich reʼ rabexa ximod xilitz la Biblia sacnéni looy.

BICAʼ REʼ MOD GUININÉLO BUÑ

Bicaʼ mod guininélo buñ xomod nac stipnés presentaciones.