Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

8-14 de july

1 TESALONICENSES 1-5

8-14 de july
 • Canción 90 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Colgony animar né colgacné saʼto par niʼsto» (10 mins.)

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló 1 Tesalonicenses].

  • 1Te 5:11-13. Non gapno xiroʼ respet né gandxiʼno herman ni rasanir nislóno (w11-S 15/6 pág. 26 párr. 12; pág. 28 párr. 19).

  • 1Te 5:14. Guisialdóno xcalnabany buñ ni noʼ nabann né gacnéno buñ ni cadopy xfuers (w17.10-S pág. 10 párr. 13; w15-S 15/2 pág. 9 párr. 16).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • 1Te 4:3-6. ¿Xigony buñ ni rony galyoxh ronybu mal xhermanbu? (it-1-S pág. 963 párr. 7).

  • 1Te 4:15-17. ¿Chú layibu guiaʼpy guibá ló xcaay né guidxin ronoʼ Jesús, né ximod gacni? (w15-S 15/7 pág. 18 párrs. 14, 15).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) 1Te 3:1-13 (th lesiony 5).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 1).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» né bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 3).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» né bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 4).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 81

 • Precursores nigolú rony animaryibu herman (9 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Órni ma goloʼlo video ni laa, Precursores nigolú racnéyibu congregación, buny galrranabdiitz ni sieed reʼ: ¿Ximod labúu gony animar precursores congregación? ¿Ximod precursores ni noʼ lainy congregación xtunylo ma buny animaryibu looy?

 • Buñ ni rony cós tzaay rony animar lóono (6 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Órni ma bibiʼlo video ni laa, Non guixonyno né diti guidzagno: Guisuʼno ni rony cós tzaay, buny galrranabdiitz ni sieed reʼ: ¿Xí galnagan cualó hermana reʼ? ¿Xí bunybu par labúu cuaʼbu galrracné?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 49.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 73 né guinabno lóo Jehová