Accesibilidad ajuste

Biloyña diitz ni cayopylo

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Rabiguet

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS JULY 2016

25-31 de july

SALMOS 79-86

25-31 de july
 • Canción 138 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «¿Chú láabu ngú ni más rasac par lóono?» (10 mins.):

  • Sl 83:1-5. Ni non guisac más par lóono ngú laa né xcalmandary Jehová (w08-S 15/10 pág. 13 párrs. 7, 8).

  • Sl 83:16. Órni rony guantaryno ronyxiroʼno Jehová (w08-S 15/10 pág. 15 párr. 16).

  • Sl 83:17, 18. Jehová ngú ni más rasac (w11-S 15/5 pág. 16 párrs. 1, 2; w08-S 15/10 págs. 15, 16 párrs. 17, 18).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 79:9. ¿Xí rasuidy versículo reʼ lóono mod guininéno Jehová? (w06-S 15/7 pág. 12 párr. 5).

  • Sl 86:5. ¿Ximod puextca noʼ Jehová par guituidy «galkié scási»? (w06-S 15/7 pág. 12 párr. 9).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 85:8–86:17

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 55

 • ¿Noʼ laa Dios la? (15 mins.): Goloʼ video ni sieed ló jw.org (goyee ro ná LIBROS NÉ GUIICH > LIBROS NÉ FOLLET. Biyopy follet ¡Diitz sacró ni sieed de Dios! Video reʼ sieedni ló lesiony ni laa, «¿Chú láabu ngú Dios»). Maca gonabdiitz herman: ¿Ximod labúu guiquiinno video reʼ órni guininéno buñ yoʼ por yoʼ, locay ro radudy xidal buñ o rotísi lagary? ¿Ximod goyeeni lóoto órni biquiinto video reʼ?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 7 párrs. 9-15

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 143 né guinabno lóo Jehová

  Nota: Nír guicadiagno guidopy grabación. Né ór cú labúu golno canción copy reʼ.