Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 74-78

Guisetnaladxno guirá ni ma buny Jehová

Guisetnaladxno guirá ni ma buny Jehová

Nigolú rasac gonyno pensary ló guirá cós tzaay ni ma buny Jehová

74:16; 77:6, 11, 12

  • Órni rolno la Biblia raquiin gonyno pensary ló ni cayolno né ngú sacné lóono guienno láani né saduidyno cuent que nigolú rasac ni Jehová rasuidy lóono.

  • Órni ronyno pensary lóo Jehová ngú racné lóono guisetnaladxno guirá galrradziguiaʼ ni ma bunybu né guisetnaladxno ni guiduidybu lóono ló dzú sietra.

Tipnés cós ni ma buny Jehová

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Ni bisaʼbu:

  • Órni más rasuidyno guirá ni bisaʼ Jehová, más radziguiaʼno láabu.

  • Herman ni rasanir lainy congregación:

  • Non guisobno buñ ni Jehová ma golú par sanir lainy xcudxbu.

  • Mod bilaabu buñ:

  • Pal rasetnaladxno mod Jehová bilaa buñ ló dzú ni see ngú sony que gapno confianz que nainy láabu né labúu salaabu buñ ni rony ni nábu.