Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS JULY 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 74-78

Guisetnaladxno guirá ni ma buny Jehová

Guisetnaladxno guirá ni ma buny Jehová

Nigolú rasac gonyno pensary ló guirá cós tzaay ni ma buny Jehová

74:16; 77:6, 11, 12

  • Órni rolno la Biblia raquiin gonyno pensary ló ni cayolno né ngú sacné lóono guienno láani né saduidyno cuent que nigolú rasac ni Jehová rasuidy lóono.

  • Órni ronyno pensary lóo Jehová ngú racné lóono guisetnaladxno guirá galrradziguiaʼ ni ma bunybu né guisetnaladxno ni guiduidybu lóono ló dzú sietra.

Tipnés cós ni ma buny Jehová

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Ni bisaʼbu:

  • Órni más rasuidyno guirá ni bisaʼ Jehová, más radziguiaʼno láabu.

  • Herman ni rasanir lainy congregación:

  • Non guisobno buñ ni Jehová ma golú par sanir lainy xcudxbu.

  • Mod bilaabu buñ:

  • Pal rasetnaladxno mod Jehová bilaa buñ ló dzú ni see ngú sony que gapno confianz que nainy láabu né labúu salaabu buñ ni rony ni nábu.