Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

18-24 de july

SALMOS 74-78

18-24 de july
 • Canción 110 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Guisetnaladxno guirá ni ma buny Jehová» (10 mins.):

  • Sl 74:16; 77:6, 11, 12. Gonyno pensary ló guirá cós ni buny Jehová (w15-S 15/8 pág. 10 párrs. 3, 4; w04-S 1/3 págs. 19, 20; w03-S 1/7 págs. 10, 11 párrs. 6, 7).

  • Sl 75:4-7. Tipnés cós ni buny Jehová láani ngú, biduidybu dxiin tipnés buñguieeu par guisanir lainy congregación (w06-S 15/7 pág. 11 párr. 3; it-1-S pág. 1187 párr. 7).

  • Sl 78:11-17. Bisetnaladx ximod Jehová ralaa xcudx (w04-S 1/4 págs. 21, 22).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 78:2. ¿Xí bisetlaa versículo reʼ nasaclóo Mesías? (w11-S 15/8 pág. 11 párr. 14).

  • Sl 78:40, 41. Mod rasetlaa versículo reʼ, ¿xí rasac Jehová por ni ronyno? (w12-S 1/11 pág. 14 párr. 5; w11-S 1/7 pág. 10).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 78:1-21

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): wp16.4-S pág. 16. Gonab donación láabu.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): wp16.4-S pág. 16.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 5 párrs. 6, 7.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 15

 • Ro raquiin gony herman dxiin (10 mins.)

 • Jehová bisaʼ guirá cós (5 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. (Goyee ló jw.org/zpa ro ná LIBROS NÉ GUIICH > VIDEOS. Góc ximig Jehová: Cú biyopy video ni laa, Jehová bisaʼ guirá cós.) Después gonab mbioxien guiaʼpy ló plataforma, né guinabdiitzlo layibu xi bienyibu ló video reʼ. Nír non guiyopylo chú mbiox labúu guiquiinlo.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 7 párrs. 1-8

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 111 né guinabno lóo Jehová