Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Cuésno láani né diti guidzagno

Cuésno láani né diti guidzagno

¿Balac íz cabéslo guieed Gobierno xtuny Dios? ¿Cabéslo láani né paseins ná cadudylo ló galnagan la? (Ro 8:25). Tipnés herman rianladx buñ layibu, noʼ ni ronynaa layibu, rasal buñ layibu press, né dada noʼ ni ná guigaity layibu. Stipnés cadudy ló galnagan portín caxoʼsiiyibu o ma cayacyibu buñgol.

¿Xí raquiin gonyno par cuésno né diti guidzagno gac nitisi gac? Non golno la Biblia guirá dzú né gonyno pensary ló guirá ni cayolno par gac nadip fe xtunyno. Dipa guialadxno ni cabésno guicaʼno ló dzú ni sietra (2Co 4:16-18; Heb 12:2). Né non guinabno lóo Jehová guiduidybu espíritu santo lóono par gapno fuers (Lu 11:10, 13; Heb 5:7). Bixiosno ni nadxiʼ lóono sacnébu lóono gony guantaryno par diti guidzagno né tzoʼno goxt (Col 1:11).

BIBIʼ VIDEO NI LAA NON GUIXONYNO NÉ DITI GUIDZAGNO: GAPNO CONFIANZ QUE SACAʼNO GALNASÁC, NÉ DESPUÉS CUAPY GUIRÁ GALRRANABDIITZ REʼ:

  • ¿Xí desgrasy labúu nasaclono? (Ec 9:11).

  • ¿Ximod órni ranabno xcalrracné Jehová racnéni lóono guicalóno prueby?

  • Pal ma diti rigaʼlni lóono gonyno xchiin Jehová xomod nírcu, ¿xigony coʼno guicno gonyno cós ni labúu gonyno?

  • Dipa guialadxlo galnasác ni guicaʼlo

    ¿Xí láani racné looy gaplo confianz que sacaʼlo galnasác?