Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

11-17 de febrero

ROMANOS 4-6

11-17 de febrero
 • Canción 20 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Dios raslooy que nadxiʼ lóono» (10 mins.)

  • Ro 5:8, 12. Jehová gondxiʼ lóono «dzú nacsano buñ galkié» (w11-S 15/6 pág. 12 párr. 5).

  • Ro 5:13, 14. Galkié né galgoity buny mandaryni buñgudxlio (w11-S 15/6 pág. 12 párr. 6).

  • Ro 5:18, 21. Jehová bixelbu Xiimbu par labúu nabanyno (w11-S 15/6 pág. 13 párrs. 9, 10).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Ro 6:3-5. ¿Xí raduidy diitz tzonis ungidos «ló Cristo Jesús» né tzonis ungidos «ló xcalgoitybu»? (w08-S 15/6 pág. 29 párr. 7).

  • Ro 6:7. ¿Xigony buñ ni guiás lad gueʼet diti sac juzgar layibu por galkié ni bunyibu antes de ñaityibu? (w14-S 1/6 pág. 11 párr. 1).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Ro 4:1-15 (th lesiony 10).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 4).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló biquiin ro ná, «Mod labúu guininéno buñ». Después bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 6).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló biquiin ro ná, «Mod labúu guininéno buñ» né biduidy láabu toibtica guiich ni sieed ló kit de enseñanza (th lesiony 9).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 107

 • Ro raquiin gony herman dxiin (15 mins.)

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb Ro rasaló midid 6 né lesiony 29.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 150 né guinabno lóo Jehová