Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | MATEO 18, 19

Gonyno por diti guirel ñeʼno né diti guichelno ñeʼ stipnés

Gonyno por diti guirel ñeʼno né diti guichelno ñeʼ stipnés

Jesús bisetlaa tipnés cós par bislooybu balaati nirodann láani guiduidyno lagary que tzoʼ ni guichel ñeʼno o guichelno ñeʼ stipnés.

18:6, 7

  • Órni la Biblia raniʼ de buñ ni «rarel ñeʼ» raduidyni diitz toib cós ni rony que buñ guiab ló cós mal o guiabbu né gonybu toib galkié rodann.

  • Más galán láani guilip toib guiee molin yainybu né guisal buñ láabu ló nisdaʼ xalagary guichelbu ñeʼ stoib buñ.

Guiee molin

18:8, 9

  • Jesús gochbu xpiimbu nasiaʼaxyibu cós ni más rasac par layibu xomod ñayibu o bisalóyibu pal ndeʼ cachel ñeʼyibu.

  • Más galán guisnitno ñano o bisalóno par tzoʼno lainy Gobierno ni noʼ guibá, xalagary gonyno por guianéno láani né guidubylagaʼno lainy Gehena, ni raduidy diitz galrranitló por tipzó.

¿Xí láani labúu ñac xomod toib guiee ni nachel ñeʼya, né xi goni par diti guirel ñeʼya o guichela ñeʼ stipnés?