Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

1-7 de febrero

NEHEMÍAS 1-4

1-7 de febrero
 • Canción 126 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Nehemías gondxiʼbu adoración ni nigolú» (10 mins.):

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló Nehemías].

  • Ne 1:11–2:3. Nehemías nigolú bibaladx por ni gocnébu adoración ni nigolú (w06-S 1/2 pág. 9 párr. 7).

  • Ne 4:14. Por xcalrracné Jehová Nehemías bunybu gan guirá buñ ni diti cuacuent adoración ni nigolú (w06-S 1/2 pág. 10 párr. 2).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Ne 1:1; 2:1. Ló Nehemías 1:1 né 2:1 rasetlani «íz gaal». ¿Xigony labúu guinino que chop textos reʼ raquiinni toibsi punto de referencia par guigapni íz cú? (w06-S 1/2 pág. 8 párr. 5).

  • Ne 4:17, 18. ¿Ximod toib buñguieeu labúu bunybu dxiin né toibsi ñabu dzú buny copyibu Jerusalén? (w06-S 1/2 pág. 9 párr. 1).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno: Ne 3:1-14 (4 mins. o menos)

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né bisetlaa xi puntos ni rasac sitnéni. Goniʼ xi buny herman cú par labúu nabiguetbu. Gonab lóo herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 103

 • Buny puext par labúu gaclo ni racné ni raxal néz ló beʼo marz o abril (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goleʼ loguiaʼ puntos ni labúu guiquiinno ni sieed ló tema, «Jehová né Jesús ronyibu dxiin né gan, ¿sasuʼlo layibu ló xtzú Memorial la?» (km 2/15 pág. 2). Goniʼ balaati rasac gonyno puext nír (Pr 21:5). Gonab a chop herman ni ma góc ni racné ni raxal néz. ¿Xí galnagan cualóyibu? ¿Xí experiencias gopyibu né ximod gosacyibu?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia: bh cap. 1 párrs. 1-5 né láaca págs. 3-7 (30 mins.)

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 14 né guinabno lóo Jehová