Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | GÉNESIS 1, 2

Jehová bisaʼ guirá ni nabany ló Gudxlio

Jehová bisaʼ guirá ni nabany ló Gudxlio

1:3, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 27

¿Xí láani bisaʼ Jehová ló tigaaga dzú?

  • Dzú 1

  • Dzú 2

  • Dzú 3

  • Dzú 4

  • Dzú 5

  • Dzú 6