Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

20-26 de enero

GÉNESIS 6-8

20-26 de enero
 • Canción 89 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (1 min.)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Bunybu xomodpa buny mandary Dios láabu» (10 mins.)

  • Gé 6:9, 13. Noé buny xinésni ná pór buñ mal bigoo láabu (w18.02-S pág. 4 párr. 4).

  • Gé 6:14-16. Noé cuaʼ toib dxiin ni nigolú nagan (w13-S 1/4 pág. 14 párr. 1).

  • Gé 6:22. Noé gop fe lóo Jehová (w11-S 15/9 pág. 18 párr. 13).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (10 mins.)

  • Gé 7:2. Ralooypani, ¿ximod gon Noé xí clas nimal nac nimal nayaa né nimal buidy? (w04-S 1/1 pág. 29 párr. 7).

  • Gé 7:11. ¿Pu lagary bireʼ nís ni biguaguel ló guidopynac Gudxlio órni góc toib guiérodann? (w04-S 1/1 pág. 29 párr. 8).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová, xí láani labúu guiquiinlo órni guiniʼlo xtiitz Dios, né xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Gé 6:1-16 (th lesiony 10).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni guibiguetno (5 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video né buny galrranabdiitz reʼ: ¿ximod biquiin publicadora reʼ 1 Juan 4:8 par goloʼbu buñreʼ ló razón? ¿Ximod guiropca publicadoras reʼ gocnéyibu saʼyibu órni goniʼyibu xtiitz Dios?

 • Primer buelt ni guibiguetno (4 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 12).

 • Primer buelt ni guibiguetno (4 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» né bidudy láabu toib libro o guiich ni sieed ló kit de enseñanza (th lesiony 7).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 31

 • Guienno Dios né xfamilno: Noé gosané Dios (10 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video reʼ. De ngú buny galrranabdiitz reʼ: buñ ni ritlaa ló video reʼ, ¿ximod raquiinyibu historia xtuny Noé par guisuidyibu xiinyibu tipnés cós ni rasac? né ¿xí cós ni sieed ló video reʼ labúu guiquiinlo órni guienlo Dios toibsi né xfamilo?

 • Ro raquiin gony herman dxiin (5 mins.)

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 78.

 • Chop tzón diitz par guilox (3 mins. o menos)

 • Canción 57 né guinabno lóo Jehová