Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

13-19 de enero

GÉNESIS 3-5

13-19 de enero
 • Canción 72 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (1 min.)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Nigolú noʼ xiroʼ cós mal xtol primer galrrascú ni góc» (10 mins.)

  • Gé 3:1-5. Buñdzab goniʼ mal de Dios (w17.02-S pág. 5 párr. 9).

  • Gé 3:6. Adán né Eva diti bisobyibu Dios (w00-S 15/11 págs. 25, 26).

  • Gé 3:15-19. Dios goniʼ xi cós mal guisaclóo guirá biinreʼ (w12-S 1/9 pág. 4 párr. 2; w04-S 1/1 pág. 29 párr. 2; it-1-S pág. 717).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (10 mins.)

  • Gé 4:23, 24. ¿Xigony goniʼ Lamec poema reʼ? (it-2-S pág. 183 párr. 2).

  • Gé 4:26. Ralooypani, ¿xí radudy diitz que buñ «gosaló goniʼ laa Jehová» ló xtzú Enós? (it-1-S pág. 359).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová, xí láani labúu guiquiinlo órni guiniʼlo xtiitz Dios, né xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Gé 4:17–5:8 (th lesiony 5).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video né buny galrranabdiitz reʼ: ¿xí láani bioladxlo de introducción reʼ? né ¿pu dzú goniʼyibu guibiguetyibu stoib, né xí rasuidyni lóono?

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 1)

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ». Después bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 3).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ». De ngú, buñcu raniʼ de stoib cós né looy ronycuentlo láabu toib revista ni más nicopy ni rasetlaa de temacu (th lesiony 2).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 63

 • «¿Ximod salóno guininéno buñ né tratad?» (15 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video né de ngú goniʼ chop tzón roʼ ximod salóno guininéno buñ né tratad.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 77.

 • Chop tzón diitz par guilox (3 mins. o menos)

 • Canción 86 né guinabno lóo Jehová