Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

21-27 de enero

HECHOS 25, 26

21-27 de enero
 • Canción 73 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Pablo gonab xcalrracné César né goniʼbu xtiitz Dios nisló Herodes Agripa» (10 mins.)

  • Hch 25:11. Pablo góc defenderbu né goniʼbu que nacbu buñ romano né gonabbu xcalrracné César (bt-S pág. 198 párr. 6).

  • Hch 26:1-3. Pablo galán buny defenderbu xtiitz Dios nisló Herodes Agripa (bt-S págs. 198-201 párrs. 10-16).

  • Hch 26:28. Diitz ni goniʼ Pablo bidxinni lainy xcalnabany Herodes Agripa (bt-S pág. 202 párr. 18).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Hch 26:14. ¿Xí láani ngú toib gotz? (nwtsty nota ni gacné lóono guisuidyno Hch 26:14: «dando coces contra los aguijones»).

  • Hch 26:27. ¿Xigony gosac nagan Herodes Agripa nacapybu Pablo? (w03-S 15/11 pág. 16 párr. 14).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Hch 25:1-12 (th lesiony 5).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni guibiguetno (5 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni guibiguetno (3 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 2).

 • Primer buelt ni guibiguetno (4 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ». Ór cú biduidy láabu libro ni laa, ¿Xí ni merpa rasuidy la Biblia? (th lesiony 3).

MOD NON GUIBANYNO