Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | HECHOS 23, 24

Goniʼyibu que Pablo cachilbubu buñ né cacalóbu buñchiin

Goniʼyibu que Pablo cachilbubu buñ né cacalóbu buñchiin

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Tipnés judíos de Jerusalén nadip góc xtiitzyibu nagaityibu Pablo né buny maldeciryibu láacayibu pal diti nagaityibu Pablo (Hch 23:12). Per Jehová goniiny que Pablo naniʼ xtiitzbu gudx Roma (Hch 23:11). Xiac Pablo bicadiag que buñ ná guigaity bixiobu né gooygudxcabu láani buñchiin, modcu Pablo diti goity (Hch 23:16). ¿Xí rasuidy historia reʼ lóono...

  • ... órni noʼ ni ná guicaa ló xchiin Jehová?

  • ... mod labúu gacné Dios lóono?

  • ... de balory?