Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

14-20 de enero

HECHOS 23, 24

14-20 de enero
 • Canción 148 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Goniʼyibu que Pablo cachilbubu buñ né cacalóbu buñchiin» (10 min.)

  • Hch 23:12, 16. Diti birebuʼ nagaityibu Pablo (bt-S pág. 191 párrs. 5, 6).

  • Hch 24:2, 5, 6. Toib buñ ni góc laa Tértulo goyee nisló gobernador romano né bigotzbu falz Pablo (bt-S pág. 192 párr. 10).

  • Hch 24:10-21. Pablo né respet góc defenderbu né goniʼbu xtiitz Dios né balory (bt-S págs. 193, 194 párrs. 13, 14).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Hch 23:6. ¿Xigony Pablo goniʼ que nacbu toib fariseo? (nwtsty nota ni gacné lóono guisuidyno Hch 23:6: «yo soy fariseo»).

  • Hch 24:24, 27. ¿Chú láabu góc Drusila? (nwtsty nota ni gacné lóono guisuidyno Hch 24:24: «Drusila»).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Hch 23:1-15 (th lesiony 5).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 1).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ». Después bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 2).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló biquiin ro ná, «Mod labúu guininéno buñ». Después bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 3).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 77

 • Dxiin ni góc ló tobiz (15 mins.) Discurs reʼ toib anciano non guituidy láani. Órni ma bíil lo guiich ni raxel sucursal de dxiin ni góc ló tobiz, buny entrevistar tipnés herman ni golúlo nír par guiniʼyibu toib experiencia ni labúu gacné lóono ni gopyibu godobís.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 25.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 139 né guinabno lóo Jehová