Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | MATEO 10, 11

Jesús bisialdó xcalnabany buñ

Jesús bisialdó xcalnabany buñ

11:28-30

«Yac yoog ni napa nasusyni»

Jesús bunytzaaybu yac, por ngú gonbu bisaʼbu yac yoog; sigory bicaʼbu lairy o guid laidyni par ñac nagochni. Órni goyonisno, gócno xpiin Jesús né gosaguelno guicaa yac yoog xtunybu xañanyno. Por ngú cuaʼno tarié né dxiin nagan, per ná scú guirá dxiinreʼ racnéni lóono né racaʼno xiroʼ galnasác.

¿Xí galnasác ma cuaʼlo desde dzú caa yac yoog xtuny Jesús xañanylo?