Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | MATEO 1-3

«Gobierno ni noʼ guibá ma cabigaxni»

«Gobierno ni noʼ guibá ma cabigaxni»

3:4

  • Por mod góc lairy ni godoc Juan né mod gócbu, buñ biduidy cuent que goyoʼbu conforme né ni gopbu né goyodieʼbu ló xchiin Dios.

  • Ni más gosac par láabu ngú ni gócbu precursor xtuny Jesús por ngú xitcal nga guirá ni bisiambu.

Pal rioʼno conforme né ni napno, sonyno xchiin Dios más galán né sabanyno más goxt. ¿Xí labúu gonyno par tzoʼno conforme né ni napno?

  • Guibiʼno xí ni merpa caquiinno.

  • Diti cuenunysi gonyno gaxt bidxiich.

  • Siino cós ni rigaʼlni lóono quiixno.

  • Guiscadno o guisapyno cós ni diti raquiinno.

  • Quiixno diʼin ni napno.

  • Gonyno dxiin né midid.

Juan godóbu gozóo né xchiin búscer.

¿Xí meta labúu tzagaʼla pal noʼya conforme né ni napa?