Accesibilidad ajuste

Biloyña diitz ni cayopylo

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Rabiguet

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS ENERO 2017

30 de enero a 5 febrero

ISAÍAS 43-46

30 de enero a 5 febrero
 • Canción 33 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Ni raniʼ Jehová guirá ór rarebuʼni»

  • Isa 44:26-28. Jehová goniʼbu que Jerusalén né templo ni goyoʼ cú salísyibu láani stoib, láaca goniʼbu que sioʼ toib buñ ni gac laa Ciro né ndeʼ sanitló Babilonia (ip-2-S págs. 71, 72 párrs. 22, 23).

  • Isa 45:1, 2. Jehová goniʼ ximodpa nanitló Babilonia (ip-2-S págs. 77, 78 párrs. 4-6).

  • Isa 45:3-6. Jehová goniʼ xigony guiquimbu Ciro par guinitlóbu Babilonia (ip-2-S págs. 79, 80 párrs. 8-10).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Isa 43:10-12. ¿Xigony ranino que buñ israelitas gocyibu testigos xtuny Jehová? (w14-S 15/11 págs. 21, 22 párrs. 14-16).

  • Isa 43:25. ¿Xí razón ni más rasac nap Jehová par guialadxbu xcalkiéno? (ip-2-S pág. 60 párr. 24).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Isa 46:1-13

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): ll. Goniné toib xcompañerlo ni rinélo scuel o toib ni ronynélo dxiin.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): ll. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): jl lesiony 4.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 143

 • ¿Xigony labúu gapno confianz que ni raniʼ la Biblia nigolúni? (15 mins.): Goloʼ video ni laa, ¿Xigony labúu gapno confianz que ni raniʼ la Biblia nigolúni? Después gonabdiitz herman: ¿Ximod labúu guiquiinno video reʼ órni guinino xtiitz Dios yoʼ por yoʼ, locay o rotísi lagary? ¿Ximod goyeeni looy órni biquiinlo video reʼ?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 14 párrs. 1-7

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 36 né guinabno lóo Jehová