Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Guinabno Jehová gacné herman ni cadudy ló xiroʼ galnagan

Guinabno Jehová gacné herman ni cadudy ló xiroʼ galnagan

Dada ma xidzú la Biblia goniʼ que Buñdzab satuidy lóono ló xiroʼ galnagan par diti guinino xtiitz Dios (Jn 15:20; Rev 12:17). ¿Noʼ ni labúu gonyno par gacnéno xhermanno ni cacaló galnagan de clas reʼ la? Scú, guinabno lóo Jehová gacné layibu. La Biblia raniʼ que «oración xtuny toib buñ ni rony xinésni nigolú nadipni» (Snt 5:16)..

¿Xí guinabno Jehová? Guinabno Jehová guiduidy balory layibu par diti guidzuibyibu (Isa 41:10-13). Láaca guinabno Jehová que buñchiin guiduidy lagary lóono «guiguaʼno goxtiguie né sacró ló ro cayenno Dios» (1Ti 2:1, 2).

Dzú ni Pablo né Pedro cualóyibu xiroʼ galnagan né goyoʼyibu lachquiip, herman gonab lóo Jehová ñacné chop biinreʼ né dada bisetlayibu laa biinreʼ órni gonabyibu lóo Jehová (Hch 12:5; Ro 15:30, 31). Ló naareʼ, ná diti nanno ximod laa guirá herman ni cadudy ló galnagan, órni guininéno Jehová labúu guisetlano laa congregación, gudx o lagary ro cadudy xhermanno ló xiroʼ galnagan.

Bicaʼ lainy guet reʼ lagary ro nainy guinablo Jehová gacné herman ni cadudy ló galnagan.