Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | ISAÍAS 24-28

Jehová ran xcudx

Jehová ran xcudx

Jehová rayaʼantzay lóono né xiroʼ galrro ni rareʼ ló Xtiitzbu la Biblia.

«Jehová ni rony mandary xidalguixo soldad sony toib galrroníx par guirá gudx»

25:6

  • Dzú ni see, órni buñ godó toibsi biduidyni diitz que biguaʼyibu goxt né sacró bidzakyibu saʼyibu.

«Balat níx né lainyni bidza yób ni rioʼ lainy dxit laidy nimal, vino ni galán noʼ»

  • Balat ni bidzaʼ galrroníx lainy né vino ni galán noʼ raduidyni diitz guirá libros né guiich ni Jehová raduidy lóono ló naareʼ.