Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

16-22 de enero

ISAÍAS 34-37

16-22 de enero
 • Canción 31 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Ezequías cuaʼ galnasác portín gopbu fe» (10 mins.):

  • Isa 36:1, 4-10, 15, 18-20. Buñ asirios cualóyibu Jehová né goniʼyibu que sanitlóyibu xcudx Jehová (ip-1-S págs. 386-388 párrs. 7-14).

  • Isa 37:1, 2, 14-20. Ezequías gop xiroʼ confianz lóo Jehová (ip-1-S págs. 389-391 párrs. 15-17).

  • Isa 37:33-38. Jehová bilaa xcudx (ip-1-S págs. 391-394 párrs. 18-22).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Isa 35:8. ¿Xí láani góc «Néz ni Nayaa» né chú layibu labúu gosaa loni? (w08-S 15/5 pág. 26 párr. 4; pág. 27 párr. 1).

  • Isa 36:2, 3, 22. ¿Xí galán mod bisian Sebná ni labúu guisuʼno? (w07-S 15/1 pág. 8 párr. 6).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Isa 36:1-12

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Mt 24:3, 7, 14. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): 2Ti 3:1-5. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ. Bunycuent toib tarjeta de contacto xtuny jw.org.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): bh pág. 32 párrs. 11, 12. Biruʼ buñ ni rasuidylo tzee reunión.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 91

 • «Jehová, napa confianz lólo» (15 mins.): Galrranabdiitz né galrracapy. Goloʼ tidxó video ni laa, « Jehová, napa confianz lólo»

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 13 párrs. 10-16

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 24 né guinabno lóo Jehová