Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Toib privilegio láani gacnéno tzaʼ né gac nayaa lagary ro rony adorarno Dios

Toib privilegio láani gacnéno tzaʼ né gac nayaa lagary ro rony adorarno Dios

Templo ni bisaʼ Israel biquiinni xiroʼ xtem né bidxiich, ná scú gocni israelitas gocnéyibu par labúu góc dxiinreʼ (1Cr 29:2-9; 2Cr 6:7, 8). Ni israelitas bunytzaayibu né bisiáyibu templo reʼ bislooyibu que fe ni gopyibu nadip gocni (2Re 22:3-6; 2Cr 28:24; 29:3). Ló naareʼ, lóono raduidyno xiroʼgolu tiemp né xcalnadipno par gonytzaayno né guisiáno Lagary ro radopno né Lagary ro rioʼno samblia. Guirá ndeʼ raslooy que cayonyno xchiin Jehová né ndeʼ nacni toib privilegio (Sl 127:1; Rev 7:15).

¿XIMOD LABÚU GACNÉNO?

  • Non guisiantzayno guirá ni guiquiinno órni guilox reunión. Guicaano cuidad par guisianno nayaa lagary ro gurúno.

  • Rasac gacnéno guiá né gactzay Lagary ro radopno. Pal noʼ xidal herman diti sac nagan par gonyno guirá dxiin ni rac né ór cú racni né galrrabaladx (lv pág. 92 párr. 18).

  • Labúu guiduidyno donación. Jehová nigolú rabaladx órni raduidyno donación né guidopy xcalnabanyno ná nacni nilas (Mr 12:41-44).

  • Pal labúuni lóono labúu gacnéno tzaʼ né gactzay lagary ro rony adorarno Jehová. Diti raquiin ganno ximod rasaʼ buñ yoʼ par gonyno dxiinreʼ.