Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Xí labúu gonyno par gonyno xchiin Dios más galán: Biyopy mod guininélo buñ

Xí labúu gonyno par gonyno xchiin Dios más galán: Biyopy mod guininélo buñ

XIGONY RASACNI: Ungidos né stipnés xilieen raruʼyibu xidal clas buñ gueʼ «nís de galnabany scásiʼ» (Ap 22:17). Nís reʼ rony representarni guirá ni Jehová ma buny par guilaabu buñ de galkié né galgoity. Par gacnéno buñ ni nap costumbres né crenys ni diti napno non guinino «diitz sacró» de toib mod ni guioladxyibu guicadiagyibu láani (Ap 14:6).

XIMOD GONYNO LÁANI:

  • Golú toib tema né toib texto ni guidxin lainy xcalnabany buñ de territorio xtunylo. Labúu guiquiinlo toibtica galrranabdiitz ni sieed ló «Mod labúu guininéno buñ» o biquiin presentación ni ma gocné looy. ¿Xí temas o xí textos rioladx buñ? ¿Xí notísy caniʼ buñ ló ndeʼga? ¿Xí temas rioladx buñguieeu gan? ¿Né xí temas rioladx buñgonaʼ gan?

  • Órni gooylo diitz cuá cuidad xi costumbres nap buñ né ximod raniʼ buñ dioxh lagary ro rabéslo (2Co 6:3, 4).

  • Bimbutzaay libros né guiich ni sieed ló kit de enseñanza, modreʼ saquiinlo láani né buñ ni ná guicadiag looy más.

  • Bilit guiich né videos ló diitz ni raniʼ buñ ni noʼ ló territorio xtunylo.

  • Biyopy mod guininélo buñ, né biquiin tema ni nainy guicadiagyibu (1Co 9:19-23). Por ejemplo, ¿xí naniʼlo pal ranlo que goity xfamil toib buñ?

ÓRNI MA BIBIʼLO VIDEO REʼ, CUAPY GALRRANABDIITZ REʼ:

  • ¿Xí tema biquiin publicador reʼ órni gosaló goniʼbu?

  • ¿Xí cayac né buñ reʼ?

  • ¿Xí texto más sacró ñolné publicador reʼ a buñguieeu reʼ, né xigony?

  • ¿Ximod rooylo diitz né buñ ni noʼ ló territorio xtunylo par guioladxyibu guicadiagyibu looy?