Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

3-9 de diciembre

HECHOS 9-11

3-9 de diciembre
 • Canción 115 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Primer goniiny nanitlóbu xpiin Jesús né después goniʼbu xtiitz Dios né gan» (10 mins.)

  • Hch 9:1, 2. Saulo goniiny nanitlóbu xpiin Jesús (bt-S pág. 60 párrs. 1, 2).

  • Hch 9:15, 16. Jehová golúbu Saulo par guisuidybu stipnés buñ de Jesús (w16.06-S pág. 7 párr. 4).

  • Hch 9:20-22. Saulo bidxin góc toib testigo ni goniʼ xtiitz Dios né gan (bt-S pág. 64 párr. 15).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Hch 9:4. ¿Xigony góoch Jesús a Saulo: «Xigony nainy guigaitylo naʼ»? (bt-S págs. 60, 61 párrs. 5, 6).

  • Hch 10:6. ¿Xigony radziguiaʼno que Pedro biaʼan lidx toib buñ ni buny dxiin né guidlaidy nimal? (nwtsty nota ni gacné lóono guisuidyno Hch 10:6: «Simón, curtidor»).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Hch 9:10-22.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni guibiguetno (3 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ».

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos) jl lesiony 6.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 58

 • Ro raquiin gony herman dxiin (8 mins.)

 • Dxiin ni cayony xcudx Dios (7 mins.) Goloʼ video ni non tudy beʼo diciembre ni laa, Dxiin ni cayony xcudx Dios.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 19.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 2 né guinabno lóo Jehová