Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | ZACARÍAS 9-14

Diti guireʼto ló «láach ni noʼ galay dainy»

Diti guireʼto ló «láach ni noʼ galay dainy»

14:3-5

Jehová bisaʼ toib «láach xiroʼ» ló íz 1914 dzú gosaló buny mandary Gobierno xtunybu, toib «dainy» ni racné derech ni napbu par gony mandarybu guidopynac guibá né Gudxlio. Desde ló íz 1919, guirá buñ ni rony ni ná Dios ma noʼyibu ló «láach xiroʼ» ro labúu guilaayibu.

¿Ximod labúu tzee buñ ló láach reʼ par guilaa?

14:12, 15

Nitisi buñ ni diti noʼ ló láach reʼ sanitlóyibu ló Armagedón.

¿Xí raquiin goni nigoreʼ par diti guireʼya ló láach reʼ ni ralaa?