Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | ISAÍAS 1-5

«Guiaʼpyno laidy xtany Jehová»

«Guiaʼpyno laidy xtany Jehová»

2:2, 3

«Ló dzú ni ma guidubylagaʼ»

Dzú ni rabésno.

«Dainy ro sob lidx Jehová»

Religión nayaa ni racacuent Jehová.

«Guirá gudx siaʼpy ronoʼni»

Buñ ni noʼ lad religión nayaa ni Jehová racacuent noʼyibu toibsi.

«Coltaʼ, né guiaʼpyno laidy xtany Jehová»

Buñ ni nigolú rony ni ná Dios raruʼyibu stipnés par guiguaʼ toibsi né layibu.

«Láabu sasuidybu lóono ximod nac xinésbu, né sasaano ló xinésbu»

Jehová raquiin la Biblia par guisuidy lóono né mod cú ragonésbu lóono par guibanyno mod rioladxbu.

2:4

«Ma diti sasuidyibu par tíilyibu ló guerr»

Isaías rasetlaa ximod guirá guip ni biquiin buñ lo guerr sácni guip par guiquiin buñ guilaʼ ló layoo, modreʼ bislooybu que xcudx Jehová sacyibu toib gudx ni diti sadíil né saʼ. ¿Xí clas guip biquiinyibu ló xtzú Isaías?

«Espad ni napyibu sácni guip par guilaʼyibu ló layoo»

Ló dzúcu biquiinyibu yac rrad par golaʼyibu ló layoo. Tipnés gocni de guip (1Sa 13:20).

«Lanza sonyibu láani hoz»

Hoz ni goyoʼ dzúcu gocni toib guip nadoxquii. Biquiin buñ láani par guigaa xpetz labaa balach (Isa 18:5).