Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

7-13 de agost

EZEQUIEL 28-31

7-13 de agost
 • Canción 85 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová godixbu toib gudx pagan» (10 mins.)

  • Eze 29:18. Rey Nabucodonosor de gudx Babilonia diti biaxbu por ni cualóbu gudx Tiro (it-2-S pág. 1136 párr. 9).

  • Eze 29:19. Rey Nabucodonosor cuaʼbu guirá cós ni rasac ni gop Egipto, modreʼ biaxbu por ni cualóbu Tiro (it-1-S pág. 777 párr. 7).

  • Eze 29:20. Jehová godixbu buñ babilonios por dxiin ni bunyibu (g86-S 8/11 pág. 27 párrs. 4, 5).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Eze 28:12-19. ¿Xigony ná la Biblia que guirá reyes ni goyoʼ gudx Tiro bunyibu xomod rony Buñdzab? (it-2-S pág. 640 párrs. 4, 5).

  • Eze 30:13, 14. ¿Ximod góc cumplir profecía reʼ? (w03-S 1/7 pág. 32 párrs. 1-3).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Eze 29:1-12.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 82

 • Ro raquiin gony herman dxiin (5 mins.) Láaca labúu guisuidylo né herman ximod labúu gacné lóono ni sieed ló Anuario (yb17-S págs. 35, 36 né cuadriyen ni sieed ló página 35).

 • «Gonyno por gacno buñdxo» (10 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni laa, Cueʼno tiplad nitisi cós ni gony que galsitno de Jehová: Galfarmay.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lv cap. 2 párrs. 12-21cuadriyen pág. 24.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 29 né guinabno lóo Jehová